شرکت لیوزن فارمد به عنوان شرکتی دانش بنیان فعالیت خود در زمینه خدمات آزمایشگاهی را از سال 1383 آغاز نموده است. این …