مس سنتر

All the posts published.

نحوه‎ی برش ژل بسیار آسان می‎باشد و تاثیر فراوانی بر روی کیفیت آنالیز طیف سنجی جرمی دارد. متن پیوست، روش مناسب برای …

در جدول زیر میزان مجاز سورفاکتانت و نمک های مختلف را در آنالیزهای مختلف طیف سنجی جرمی ملاحظه می کنید. در خاطرتان …

مس سنتر | Mass Center