proteomics

All the posts published.

در جدول زیر میزان مجاز سورفاکتانت و نمک های مختلف را در آنالیزهای مختلف طیف سنجی جرمی ملاحظه می کنید. در خاطرتان …

این مقاله به خوبی اطلاعات پایه در زمینه کاربرد مس اسپکترومتری در پروتئومیکس را بیان میکند. در پست های آتی اطلاعات …

proteomics | Mass Center